ตัวอย่างนี้เป้นการป้องกันไม่ให้ user apache ใช้งาน crontab

[[email protected] ~]#echo “apache” >> /etc/cron.deny

You must be logged in to post a comment.