เพื่อเป้นการป้องกัน Cross-site scripting (XSS)  ผ่านทาง TRACK/TRACE

วิธีที่ 1 เป็นการใช้ rewrite_module ปิดการใช้งาน Trace
การติดตั้งให้นำข้อความด้านล่างไปใส่ใน httpd.conf เซฟ แล้ว restart apache ใหม่

<IfModule rewrite_module>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRAC(E|K)
  RewriteRule .* – [F]
</IfModule>

วิธีที่ 2  เป็นการปิดการใช้งาน Trace
การติดตั้งให้นำข้อความด้านล่างไปใส่ใน httpd.conf เซฟ แล้ว restart apache ใหม่

TraceEnable off

You must be logged in to post a comment.