การทำ null route บน linux

Posted: 31st May 2009 by admin in network
Tags:

คำสั่งดรอปการโจมตีจาก ip ด้วยคำสั่ง route  บน linux

route add xxx.xxx.xxx.xxx reject

คำสั่งตรวจสอบว่าทำการปิดกันเรียบร้อยหรือยังถ้าแสดงข้อความแบบด้านล่างแสดงว่าได้ปิดกั้น ip นั้นเรียบร้อยแล้ว

ip route get  xxx.xxx.xxx.xxx

RTNETLINK answers: Network is unreachable
ใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อดู ตารางการ route

[root@demo01 ~]#route -n

ใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อยกเลิกการปิดกัน ip ดังกล่าว

[root@demo01 ~]#route del -host xxx.xxx.xxx.xxx reject

 หมายเหตุ xxx.xxx.xxx.xxx คือ ip ที่ต้องการปิดกั้น

You must be logged in to post a comment.