Posts Tagged ‘TRACK TRACE’

เพื่อเป้นการป้องกัน Cross-site scripting (XSS)  ผ่านทาง TRACK/TRACE วิธีที่ 1 เป็นการใช้ rewrite_module ปิดการใช้งาน Trace การติดตั้งให้นำข้อความด้านล่างไปใส่ใน httpd.conf เซฟ แล้ว restart apache ใหม่ <IfModule rewrite_module>   RewriteEngine On   RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRAC(E|K)   RewriteRule .* – [F] </IfModule> วิธีที่ 2  เป็นการปิดการใช้งาน Trace การติดตั้งให้นำข้อความด้านล่างไปใส่ใน httpd.conf เซฟ แล้ว restart apache ใหม่ TraceEnable off