ให้ทำการเพิ่มข้อความด้านล่างลงไปใน my.cnf แล้วทำการ restart mysql

local-infile=0

You must be logged in to post a comment.