แก้ไขที่ php.ini หาบรรทัดที่มีข้อความว่า   disable_functions =
โดย เพิ่มข้อความเหล่านี้ไปหลัง เครื่องหมาย = แล้วจัดการเซฟ

escapeshellarg, escapeshellcmd, exec, passthru, proc_open,proc_close,proc_get_status, proc_nice, proc_terminate,shell_exec, system,apache_child_terminate, apache_get_modules,apache_get_version,apache_getenv, apache_lookup_uri, apache_note,apache_request_headers,apache_reset_timeout, apache_response_headers,apache_setenv, getallheaders, virtual, popen, pclose

สั่ง restart apache

You must be logged in to post a comment.