การเปิด timestamp จะทำให้ต้องเพิ่ม ‏ 12bytes ไว้ที่ TCP header ครับ

Linux

เปิด :

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps

ปิด :

echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps

*BSD

เปิด :

sysctl -w TCPCTL_DO_RFC1323=true

ปิด :

sysctl -w TCPCTL_DO_RFC1323=false

หรือ

เปิด :

sysctl -w net.inet.tcp.rfc1323=true

ปิด :

sysctl -w net.inet.tcp.rfc1323=false

You must be logged in to post a comment.